Visie van de school
“BS de Kameleon” is de naam van onze school. De kameleon is tevens een reptiel dat vaak in verband wordt gebracht met kleuren. Kleuren kunnen op hun beurt worden geassocieerd met creativiteit en kindvriendelijkheid. Daarnaast is de kameleon een dier dat zich uitstekend kan aanpassen aan allerlei situaties.

Dit willen wij ook bereiken met onze leerlingen. Door een sterk uitgewerkte en uitgebreide zorg, streven wij naar onderwijs op maat van elk kind. Als “zorgbrede school” ijveren wij er elke dag voor om onze leerlingen van peuterklas tot en met het 6de leerjaar voor te bereiden op zoveel mogelijk situaties waarmee zij in de toekomst in contact kunnen komen.

“Kameleon” is ook de naam van een sterrenbeeld. Sterren lijken op elkaar maar zijn toch niet allemaal gelijk. Zo kunnen niet alle kinderen dezelfde sterren worden maar we moeten er wel naar streven om ze allemaal te laten fonkelen.

Om al onze sterren te laten fonkelen willen wij de ongelijkheid tegengaan en elke leerling evenveel kansen geven. De school moet immers een plaats zijn waar het leuk is en waar kinderen kansen krijgen om hun leven te verrijken.

Een moeilijke maar geen onmogelijke missie in onze hedendaagse samenleving waarin we dagdagelijks te maken hebben met veel uitersten, veel tegenstellingen en grote ongelijkheden. Daarnaast wordt van onze maatschappij verwacht dat zij belangrijke inspanningen doet om deze ongelijkheden aan te pakken.

Het is echter zo dat de maatschappelijke omstandigheden waarin kinderen opgroeien vaak een grote invloed hebben op hun schoolprestaties en verdere schoolloopbaan. De school is naast het gezin, de buurt, het vrijetijdsmilieu,… de plaats waar kinderen kennis, inzichten en ervaringen kunnen opdoen. Ook neemt de school een belangrijke plaats in om competenties en vaardigheden te kunnen verwerven.

Een bepaalde sociale, economische of culturele achtergrond kan betekenen dat een kind bij de start in het basisonderwijs reeds een achterstand heeft tegenover andere kinderen en daardoor gedemotiveerd raakt. Anderzijds kan ook de ontwikkeling van kinderen waarbij de situatie het wel toelaat om zich volledig te ontplooien, bedreigd zijn. Ook deze kinderen geven wij de nodige aandacht en zorg opdat zij maximale kansen op onderwijs zouden krijgen.

Als school zijn we niet alleen wettelijk maar ook moreel verplicht tegemoet te komen aan die uitersten, tegenstellingen en ongelijkheden binnen de maatschappij met het oog op het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Elke leerling die het risico loopt achterop te geraken, heeft extra zorg en aandacht nodig. Deze “gelijke kansen en zorg” geven het recht aan ieder kind om een maximale leerwinst te verwerven.

Om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden, leggen wij als team ons hoofdaccent op “een zorgbrede school”. Dit betekent voor ons in eerste instantie dat we streven naar een veilig klasklimaat waarbij kinderen cognitief worden uitgedaagd met voldoende ondersteuning in de klas.  Tegelijkertijd houden we rekening met diversiteit inzake socio-culturele, etnische en socio-economische achtergronden, talenten, karakters, leerstijlen,…

Onze basisschool is gevestigd te Ninove. Daardoor komen we regelmatig in contact met kinderen uit verscheidene taalmilieus en dienen we ons extra toe te leggen op taalvaardigheid en taalsensibilisering. Anderzijds wordt onze school ook geconfronteerd met kinderen uit kansarme milieus. Kansarmoede is dikwijls een oorzaak van ongelijke onderwijskansen. Daarom willen we ons als “zorgbrede school” inzetten op verschillende werkvelden rond kansarmoede.

Ook wensen we ouders te betrekken bij de werking van de school aangezien zij, samen met het schoolteam, de bestgeplaatste partners zijn om in te grijpen op de directe omgeving van het kind. Overleg met ouders is hier van essentieel belang om zo te kunnen inspelen op de behoeften van onze schoolgaande kinderen.

Daar communicatie een grote drempel is voor velen kiezen we voor een streven naar openheid en aanvaarding t.a.v. talen en culturen.

ZORG EN GOK

Het zorg- en gokbeleid is niet alleen het werk van een zorgcoördinator en Gok- leerkrachten, maar is een zaak van het hele team! Heel het team werkt aan “een zorgbrede school”. De zorgcoördinator neemt de coördinatie van alle zorginitiatieven op zich zodat er een voortdurende zorg op school wordt ontwikkeld.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt van onze school voor ouders, leerkrachten en leerlingen en is tevens de contactpersoon met het CLB, revalidatiecentrum, logopedisten, … wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Zijn/haar coördinerende functie situeert zich op drie niveaus:

- het niveau van de school,

- het niveau van de leerkracht,

- het niveau van de leerling

De zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten in hun zorg voor elke individuele leerling, voor de klasgroep, voor de totale schoolpopulatie. Hij/zij is zeer goed op de hoogte van de noden van de leerkrachten, van de leerlingen, van de totale schoolpopulatie. Hij/zij coördineert waar men samen naartoe wil en op wie daarvoor beroep kan gedaan worden om tot een zorgbrede school te komen.

Daarbij stelt de school als doel dat na ondersteuning door het zorgteam de klasleerkracht zelfstandig algemene en specifieke problemen in zijn/haar klaspraktijk kan detecteren, remediëren en evalueren.   

PROFESSIONALISERING VAN HET SCHOOLTEAM

Alle leerkrachten willen onderwijs bieden op maat van elk kind en zo gelijke onderwijskansen creëren voor alle kinderen. Door het volgen van nascholingen wordt de competentie verhoogd en blijven we op de hoogte van de nieuwste werkvormen om de zorgbrede aanpak te kunnen realiseren.

SLOT

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om samen met al onze partners deze visie en missie waar te maken ten voordele van uw kind.
Home.
Visie van de school.
Schoolreglement.
Praktische info.
Wie zijn we?.